Integritetspolicy (GDPR)

Grundläggande

Från och med den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Den nya dataskyddsförordningen ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PuL). I och med att den nya lagen träder i kraft, krävs det att vi som företag redovisar hur vi behandlar dina personliga uppgifter om dig som kund, tydliggör hur vi hanterar och lagrar dessa uppgifter och till vilka ändamål vi använder dem.

I denna integritetspolicy finner du information om hur vi hanterar, lämnar ut och lagar dina personuppgifter.

 

Allmänt

Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur Carlsténs Trafikskola AB 559004–1769 (nedan kallad ”Carlstens Trafikskola”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter (nedan kallad ”Kund”).

Integritetspolicyn gäller då Carlstens Trafikskola tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, registrering, bokningar och övrig kontakt med Carlstens Trafikskola, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för all utbildningen hos Carlstens Trafikskola.

Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du som Kund ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

Dataskyddsombud

Carlstens Trafikskola är personuppgiftsombud för Carlstens Trafikskolas behandling av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Carlstens Trafikskola är personuppgiftsansvarig för behandlingen av alla personuppgifter och att de hanteras på ett korrekt sätt enligt lagen.

 

Behandling av personuppgifter

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra tjänster eller kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Carlstens Trafikskola samlar därför in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på plats eller via telefon, bokar prov eller lektion, besöker Carlstens Trafikskola webbplats eller ett event som Carlstens Trafikskola anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Carlstens Trafikskola. Informationen som samlas in från dig vid bokning eller köp krävs för att Carlstens Trafikskola ska kunna tillhandahålla sina tjänster.

Om du är Kund, samlar Carlstens Trafikskola in de personuppgifter som du lämnar vid din registrering av din utbildning. Carlstens Trafikskola samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kund, såsom din inköpshistorik, utbildningsinformation (vad som framgår av utbildningskortet) samt provresultat. Carlstens Trafikskola behandlar även uppgifter som Carlstens Trafikskola från tid till annan ges tillgång till genom dina personuppgifter.

Som Kund kan du när som helst begära ut, uppdatera, begära radering av personuppgifter eller ange specifik behörighet till extra känslig information av dina uppgifter genom att kontakta oss på telefon 023-911 10 eller info@carlstenstrafikskola.se.

 

Personuppgifter vi behandlar

De personuppgifter Carlstens Trafikskola samlar in och behandlar om dig i egenskap av Kund som genomför köp är namn och identifikationsnummer, adress, telefonnummer och din e-postadress.

De personuppgifter Carlstens Trafikskola samlar in och behandlar om dig som är Elev är namn, identifikationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, utbildningsinformation (vad som framgår av utbildningskortet), uppgifter om dina inköp samt provresultat.

 

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Carlstens Trafikskola behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Carlstens Trafikskola dina personuppgifter i syfte att:

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
  • Uppfylla Transportsyrelsen krav på elevregister och utbildningskort.
  • Möjliggöra allmän support, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
  • Lämna information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Carlstens Trafikskola och myndigheter.
  • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
  • Utgöra underlag för statistik relaterat till köp av varor och tjänster.

Utöver ovan nämnda huvudsakliga ändamål behandlar även Carlstens Trafikskola personuppgifter om Kund i syfte att ge Carlstens Trafikskola möjlighet att:

  • Smidigare hantera ärenden och reklamationer.
  • Möjliggöra kommunikation med dig som Kund via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.

 

Lagen för personuppgiftsbehandling

Carlstens Trafikskola baserar all behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalsvillkoren med dig som Kund så som för att kunna genomföra bokningar (körlektioner, prov, utbildningar etc.) och köp och för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig som Kund. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som Kund såsom dina inköp, din utbildningsaktivitet, din aktivitet på vår hemsida, din interaktion med Carlstens Trafikskola.

I vissa fall kan Carlstens Trafikskola ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

Lagringsminimering

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Carlstens Trafikskola kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Carlstens Trafikskola rättsliga intressen, t.ex. juridiska processer.

Carlstens Trafikskola sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Carlstens Trafikskola.

Som Kund kan du när som helst begära ut, uppdatera, begära radering av personuppgifter eller ange specifik behörighet till extra känslig information av dina uppgifter genom att kontakta oss på telefon 023-911 10 eller info@carlstenstrafikskola.se.

 

Utlämnde till tredje part

Carlstens Trafikskola lämnar, handlar eller på annat sätt överför aldrig dina personuppgifter till tredje part utan Kunds samtycke. I fall där Carlstens Trafikskola lämnar ut information till tredje part, får tredje part aldrig använda informationen till försäljning eller marknadsföringssyfte. Om du som ny Kund ansöker om kredit vid köp av en tjänst, kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretaget vid samtycke.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Carlstens Trafikskola om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Carlstens Trafikskola rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

Informationsskydd

Carlstens Trafikskola har vidtagit extra säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller radering. Exempelvis har enbart behöriga medarbetare hos Carlstens Trafikskola rätten att genomföra bokning av körlektion, bokning av utbildning och prov eller arbete i reception rätten till tillgång av personuppgifter. Alla personuppgifter lagras i en säker miljö för att skydda dem från otillbörlig åtkomst.

 

Kontakt

Har du några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag kontaktar du genom följande alternativ:

Telefon: 023 -911 10

E-post: info@carlstenstrafikskola.se

 

Carlstens Trafikskola

Hälsinggårdsvägen 11

791 43, Falun

 

Godkännande av integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår Integritetspolicy.